Tehetségműhelyünkről

tehetségkeresés-azonosítás

A Kozsán TehetségMűhely tevékenységi körei széles spektrumon mozognak. Kaleidoszkópszerű felépítése és flexibilisitása eredményezi, hogy a tehetségkeresés-azonosítás éppúgy célja, mint a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlesztése. E témakörön belül a potenciális és/vagy kibontakozott tehetségek erős és gyenge pontjainak megismerése, illetve a tanulási nehézségekkel küzdő, lassabban haladó gyermekek tanulásmódszertani tárházának bővítése egyaránt megjelenik. A feltárt tehetségek mellett a rejtőzködő tehetségek felszínre hozása, megerősítése kiemelt feladatunk. Pedagógiai mérősorokat használunk a tanulásmódszertanhoz és tehetségdiagnosztikához (Dr. Dávid Mária mérősorára építve életkori sajátosságokhoz igazított kérdőívekkel dolgozunk). Egyéb folyamatokban Renzulli forgóajtó-modellje alapján bárki részt vehet a fejlesztési folyamatokban, igény szerint ismerkedhet munkánkkal.

A tehetséggondozás a tehetségek kibontakozását segítő tervszerű aktivitás és folyamat egyben. Örömmel megyünk előadásokat tartani tehetséggondozás és fejlesztés témakörben éppen úgy, mint tanulásmódszertani fejlesztést célzó pedagógiai folyamatok megtámogatásáról.

tehetségprogramok és tanácsadás

Tehetségfesztiválokon, egyéb tehetségprogramokon intra- és interperszonális játékainkkal a gyerekek önismeretét célzó tevékenységeinkkel vidám és egyben elgondolkodtató órákat töltünk. A címe: Jövőtervező!, melyet egy művészetterapeuta, egy mesterpedagógus és egy társasjáték-tanácsadó vezet.

A tehetség-tanácsadás, útmutatás a szülők felé, mely minden lehetséges fórumon nyomon követhető. A tanácsot kérő személy lehet: a diák, a szülő/gondviselő, a tehetségesekkel foglalkozó szakember, az intézményben tanító pedagógus, aki a tehetséggondozásban aktívan részt kíván venni, az intézményvezető, aki intézményi szintű támogatást igényel, valamint a tehetség-témakörrel ismerkedő személy egyaránt.

Izgalmas beszélgetés, egyben előadás-témáink közt szerepel még az Élsport vagy tanulás? Élsport és tanulás!, melyben együttműködő partnerünk Kozsán Balázs, aki 15 évesen Wado-kai karate Világbajnok, háromszoros Európa-bajnok, tizenötszörös magyar bajnok, mindezek mellett egész életében kitűnő tanuló, kimagaslóan tehetséges, NTP támogatott már 3 éve.

játékos lépőkövek i-ii-iii.

Országos szinten nóvum tanulásmódszertani, tanulási önismeret fejlesztését célzó foglalkoztató munkafüzetünk, a Játékos lépőkövek I-II-III., melynek első része a Kreatív Tanulási Módszerek önfejlesztő munkafüzet 2020 őszén jelent meg a Móra EDU gondozásában. Bemutatóját tehetségfejlesztő mesterpedagógusunk és mentortanárunk, a munkafüzet írója tartja. Facilitátori kísérő tanfolyamunk e munkanyagra épül, melynek címe: Interaktív tanulásmódszertan, út a hatékony és örömteli tanuláshoz. E fejlesztés célja a tanulási motiváció és önismeretet kialakítása 10-15 éves diákjaink eredményes tanulásához. A programcsomag használatához 30 órás továbbképzést tart a szerző-pedagógus azoknak a tanároknak, tanítóknak, fejlesztő pedagógusoknak, akik részt vesznek a tanulást segítő folyamatok támogatásában. E folyamat elemei egymásra épülnek, a három munkafüzethez együttesen kapcsolódik a 30 órás továbbképzés. Az akkreditált továbbképzés felépítéséről részletesebben a JÁTÉKOS LÉPŐKÖVEK – Tanulási önismeret gyakorlatcentrikus fejlesztése az iskolákban olvashatnak. A továbbképzés felelős szervezője a Móra EDU: Móra EDU – JÁTÉKOS LÉPŐKÖVEK – TANULÁSI ÖNISMERET GYAKORLATCENTRIKUS FEJLESZTÉSE AZ ISKOLÁKBAN. Kerettantervbe illeszthető, tanmenettel támogatott oktatási folyamat, melyet a Dunakeszi Szent István Általános Iskola immár négy éve tantárgyi kereteken belül oktat. Ott az órákat a koncepció kidolgozója, Kozsánné Tóth Marianna tartja. Kiscsoportos és/vagy egyéni fejlesztést az iskolai szünetek idejében indít.

Tehetségműhelyünkben egyéni, kis-és nagycsoportos foglalkozások keretein belül történik a fejlesztés. A résztvevők eredményei és motiváltsága megerősítést jelentett számunkra, így készült el Horváth Henriett művészetterapeuta illusztrációival, Kozsánné Tóth Marianna tehetségfejlesztő mesterpedagógus szakmai útmutatásával a Játékos lépőkövek módszertani támogatást nyújtó, motivációt erősítő foglalkoztató munkatankönyve két részben. Első lépésként a bemérést tartjuk fontosnak a tehetségterületekhez kapcsolódó szakmai mérések mellett, a tanulási szokásokat és/vagy tehetségterületeket mérő online kérdőívéhez kapcsolódva térképeztük fel az utóbbi öt évben a nyitó képet. A kimenő mérést is online felületen végezzük, majd személyesen értelmezzük a látottakat, közösen jelöljük ki a „lépőköveket”, keressük a lehetőségeket, fejlesztjük és nyomon követjük a fejlődési ívet. Tanulásmódszetani fejlesztésünk elsődleges célja, hogy megtámogassuk a felsőbb osztályba lépő diákokat.

tervek és a jövő

Terveink közt szerepel a tehetségműhelyek hálózatába történő illeszkedés, hiszen a hálózati kapcsolatok építése mindannyiunk érdeke és feladata. Ehhez a folyamathoz kapcsolódunk egyedülálló tanulásmódszertani fejlesztésünkkel, mely támogatja a sikeres pályaorientációs folyamatokat, alapja lehet a „Lifelong learning”-elvnek. A kapcsolatépítés online felülete is nyitott (kozsantehetsegmuhely.hu, valamint a Facebook hasonló elnevezéssel bíró oldala).

Frissülő világunk modern törekvéseit követve kapcsolódunk az Új Nemzedék ötödikesek kreativitását és szókincsét mérő online felülethez is képzett munkatársaink segítségével.

Tehetségműhelyünk hatóköre és együttműködései

hatókör

Hatókörét tekintve földrajzilag elsősorban Dunakeszi és körzetére fókuszáltunk, de az utóbbi két évben már az ország bármely részéről jöttek a  gyerekek meghirdetett tréningjeinkre, mi pedig meghívásra részt vettünk az országosan meghirdetett Tehetségfesztiválokon is. Fő területünk az életvitelt célzó, tanulásmódszertani, interperszonális, intraperszonális fejlesztés, valamint a logikai, nyelvi, anyanyelvi és kinetikus fejlesztési területeket is megcélozzák játékaink. (Gardner nyomán.) Terveink részben már meg is valósultak, hiszen szerint Dunakeszi három általános iskolájában 2020 őszétől folyik a tanulási önismeret oktatása. A következő években a célunk a gimnáziumokat is támogatni, szeretnénk foglalkozásainkkal egy-egy tehetségnap keretén belül megjelenni (például: Tehetségfesztivál, Keszifeszt). Programjainkat városi és regionális szinten tennénk ismertté, illetve folytatjuk a megkezdett együttműködést a színes fejlesztő programok tükrében.

Mottónk: „A tanulás képessége egy ajándék, a tanulás módja egy készség, a hajlandóság a tanulásra egy döntés.” – Brian Herbert

Hisszük, hogy az önálló tanulás örömteli technikájának elsajátításával, a tanulási folyamatok kapcsán kialakult tévhitek eloszlatásával motiválhatjuk gyermekeinket. A stressz kezelése támogató a diákok „felelősség-érzékenységének” kialakításában. A döntési szerepek felismerésével, a tudásbővítés iránti motivációjuk megerősítésével („Lifelong learning” alapok megadásával) tehát egy életre szóló szemléletformálás történik meg.

eddigi együttműködéseink

1. Tehetségdiagnosztika, tehetséggondozás témakörben előadás tartása a Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola nevelőtestületnek.

2. Tanulásmódszertani előadás és beszélgetés kezdeményezése a tehetséggondozásról a Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Általános Iskola tanáraival a közös gondolkodás jegyében.

3. A differenciálás és egyéni fejlesztés kérdéseit a gyömrői EGYMI – Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Fejlesztő Nevelés-Oktatást végző Iskola nevelőtestületével gondoltuk végig előadás és műhelymunka keretén belül.

4. Tanulási önismeret fejlesztését célzó általános iskolai lehetőségekről előadás és műhelymunka folyt a Dunakeszi Széchenyi István Általános Iskola pedagógusaival.

5. A Kozsán Tehetségműhely bemérési és fejlesztési lehetőségeinek beépítése, kidolgozott anyagának (tanmenet, munkafüzet, interaktív felületek) felhasználása iskolaszinten.

Újító törekvésünk a „Játékos lépőkövek” tanulásmódszertani és egyben pályaorientációs fejlesztés. Interaktív feladatokkal, a tehetségfejlesztő által megírt munkafüzet segítségével minden tantárgyat és tehetségterületet mozgásba lendít. Mérjük online kérdőívekkel gyermekeink ismereteit, a tudatos jövőtervezés lehetőségeivel, a tanulási stratégiák és taktikák széles repertoárjával ismerkednek meg a tréning alatt a gyerekek.

tervezett együttműködéseink

1. A 10-14 éveseket célzó tanulásmódszertani programcsomag bővítése 6-10 éves, valamint 15-20 éves korosztály számára.

2. A további fejlesztés útját keresve szakmai együttműködés kialakítása az Eszterházy Károly Egyetemmel a látott eredmények tükrében.

3. Általános iskolák műhelymunkáihoz kapcsolódás a tanulási önismeret erősítése érdekében (Lifelong learning).

4. A tapasztalatok, eredmények ismertetése a tudásmegosztás jegyében. Intézményi szintű felkészítés a kiemelt általános iskolában már eredményesen folyó tehetséggondozó tevékenységekre.

5. Szaktanácsadói feladatok ellátása igény szerint a meghívó intézményekben.

6. Akkreditált pedagógus továbbképzés keretén belül szakmai felkészítést nyújtani az életvitel tantárgyi keretén belül folyó fejlesztési folyamatoknak, melyek a tanulási önismeret alapjait képezik. Az ötödik évfolyamon történő bemérés után a felépített folyamatok további értelmezési lehetőségeinek megkeresése, akár országos szinten is.

A felfedezés örömétől a mélyebb önismeretig vezet e folyamat. Általános szempont a személyiség- és önismeret, a motiváció és a viselkedéskultúra, valamint az ismert és fedett tehetségterületek feltárása és fejlesztése. E program 10-15 éves korosztályra kidolgozott tanmenettel rendelkezik, egy intézményben már most is heti rendszerességgel zajlik az oktatás. Távlati tervünk e folyamat elemzése és dokumentálása, a fejlődési ív értelmezése a tanulmányi eredmények, valamint a motiváció tükrében a gyerekek, szülők és pedagógusok tapasztalataira építve. Célunk, hogy nyomon követhessük a tanulmányi eredményekben nem mérhető eredményeket is (például tanuláshoz való odafordulás). E programcsomagról örömmel tartunk előadásokat, továbbképzéseket. A kiemelt figyelmet igénylő diákok tehetséggondozásának támogatása szívügyünk.